Samverkan mot våld
Different languages

Bedömning av risk

Betydelsen av ett väl fungerande skydd från våldsutövaren är stort. Det kan vara direkt avgörande för att en våldsutsatt person ska våga polisanmäla eller kunna ta till sig av rehabiliterande insatser.

Det är viktigt att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där det förekommer våld och att identifiera dessa barns behov av skydd och stöd av samhället. Polisen och socialtjänsten har ett ansvar att se till att hot- och riskbedömningar utförs och att nödvändigt skydd och stöd finns att tillgå.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut