Samverkan mot våld
Different languages

Strukturerade riskanalyser

Polisen inledde i mitten av 1990-talet en försöksverksamhet med en strukturerad bedömning av risken för framtida våld i parrelationer (SARA), i form av en checklista. Metoden, som tagits fram i Kanada, har senare kompletterats med SAM, för att bedöma hot vid stalkning (upprepade förföljelser och trakasserier) samt Patriark, för att bedöma hot vid hedersrelaterade brott.

De tre metoderna är evidensbaserade och har samma grundkonstruktion som bygger på ett antal indikatorer om

  • gärningsmannens beteende, exempelvis hot och upptrappning
  • gärningsmannens person, exempelvis missbruk och psykisk sjukdom
  • sårbarhetsfaktorer hos offret, det vill säga förhållanden som innebär att offret är utsatt, till exempel vid inkonsekvent beteende mot gärningsmannen, svår/farlig livssituation eller personliga problem.

Utifrån en samlad bedömning av riskfaktorerna görs sedan en bedömning av risken för fortsatt våld. Det finns då tre nivåer för bedömningen: låg, medel eller hög risk.

I samband med riskbedömningen görs också en skydds- och åtgärdsplan beträffande de akuta åtgärder som måste vidtas, exempelvis ansökan om besökförbud, trygghetstelefon eller skyddat boende.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut