Samverkan mot våld
Different languages

Regeringens handlingsplan och insatser 2011-2014

För att bland annat bekämpa våld mot kvinnor har regeringen tagit fram en handlingsplan med förebyggande och kunskapshöjande åtgärder, lagändringar, utvärdering och utveckling av kvinnojourernas verksamheter samt interventionsverksamheter för män som slår kvinnor.

Handlingsplanen omfattar sex insatsområden som är viktiga var för sig men som också kompletterar och stärker varandra. Insatsområdena är

 • ökat skydd och stöd till våldsutsatta
 • stärkt förebyggande arbete
 • stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
 • utveckling av insatser riktade till våldsutövare
 • ökad samverkan
 • ökade kunskaper.

För att ge struktur åt arbetet som sker inom ramen för handlingsplanen planeras och genomförs insatser inom sex fokusområden. Dessa är

 • nationell mobilisering och samordning av arbetet
 • åtgärder mot sexuellt våld
 • stärkt förebyggande arbete samt skydd av och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld
 • förebyggande och bekämpande av hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive äktenskap mot en parts vilja
 • förebyggande insatser riktade till män
 • insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut