Samverkan mot våld
Different languages

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Människohandel beskrivs ofta som vår tids slaveri. Det är svårt att uppskatta människohandelns omfattning då den, i likhet med prostitution, till stor del sker i det fördolda. Människohandel anses utgöra en av de tre mest vinstbringande formerna av organiserad brottslighet. Enligt FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) är människohandeln också den snabbast växande formen av organiserad brottslighet.

Människohandel kan ha olika syften, såsom arbetskraftsexploatering och organtransplantationer. Vanligast är dock människohandel för sexuella ändamål där framför allt unga kvinnor och flickor är brottsutsatta.

Människohandel är en handelsåtgärd, till exempel transport eller rekrytering, som vidtas genom otillbörligt medel i syfte att utnyttja den brottsutsatta. Syftet med människohandel för sexuella ändamål kan till exempel vara våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande i prostitution eller pornografi. Med otillbörligt medel menas till exempel hot, vilseledande eller utnyttjande av en persons utsatta position. Huruvida den brottsutsatta samtyckt eller inte är irrelevant för om brottet ska rubriceras som människohandel förutsatt att ett otillbörligt medel, till exempel vilseledande, har använts.

Det som primärt upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan. Flera faktorer kan bidra till att en person hamnar i en människohandelssituation, såsom fattigdom och brist på sociala eller ekonomiska möjligheter.

Omfattningen av prostitution och människohandel är svår att fastställa eftersom det till stor del är dolda företeelser. Utvecklingen av internet och mobiltelefoni har förenklat förmedlingen av sexuella tjänster. Det gäller både vuxna, barn och unga. När det är fråga om barn och unga som får ersättning för sex brukar man tala om sexuell exploatering, som även innefattar människohandel för sexuella ändamål.

Läs mer

Nationella riktlinjer har tagits fram i samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT). De ska kunna användas av alla kommuner, landsting och myndigheter med flera.


Uppdaterad: 2015-10-05 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut