Samverkan mot våld
Different languages

Skydd från våld

Betydelsen av ett väl fungerande skydd från våldsutövaren är stort. Det kan vara direkt avgörande för att en våldsutsatt person ska våga göra en polisanmälan eller kunna ta till sig av rehabiliterande insatser. Det är också viktigt att på olika sätt uppmärksamma barn som växer upp i familjer där det förekommer våld och att identifiera dessa barns behov av skydd och stöd från samhället.

Polisen och socialtjänsten har i detta sammanhang en mycket viktig uppgift att se till att bedömningar av risk utförs och att nödvändigt skydd och stöd finns att tillgå.

Bedömning av risk

Man måste utreda risken för att den som utsatts kommer att utsättas för ytterligare våld. Det är en rad olika faktorer som påverkar denna risk och det kan vara så att den som länge levt med våld inte längre uppfattar hur allvarlig eller hur farlig situationen är. En bedömning av risken kan behöva göras vid flera tillfällen, både i en akut situation och sedan på nytt. Idag finns bedömningsinstrument och strukturerade riskanalyser till stöd. Läs mer om dessa under fliken "Lär dig mer".

Skyddsåtgärder

Det finns flera olika möjligheter till skydd som kan användas var för sig eller i kombination. En del sätts in efter en behovsprövning.

Skyddat boende. Den som är i behov av skyddat boende kan erbjudas det av socialtjänsten. I funktionen "Hjälp i din kommun" på startsidan finns alla kontaktuppgifter. Där finns även information om boenden i kommunen som drivs av ideella organisationer, exempelvis Kvinnojouren.

Jourhem. Barn som är i akut behov av att komma ifrån sin familj erbjudas jourhem av socialtjänsten.

Skyddade personuppgifter. Folkbokföringsuppgifter är normalt en offentlig handling. I vissa fall kan man få sina personuppgifter skyddade genom så kallad sekretessmarkering. Det gäller om någon till exempel blivit utsatt för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. En annan lösning är att ha så kallad kvarskrivning. Det innebär att man fortfarande är skriven på sin gamla adress trots att man har flyttat. Man kan ansöka om sekretessmarkering eller kvarskrivning hos Skatteverket. En tredje lösning är att få fingerade personuppgifter. Läs mer på Polisens information om du behöver skydd.

Kontaktförbud. Den som utsatts för hot och våld kan ansöka om kontaktförbud. Förbudet innebär att den som hotat eller trakasserat förbjuds besöka, följa efter eller kontakta vederbörande under en viss period. Inte heller den som beviljats kontaktförbud får ta kontakt eller tillåta kontakt. Om någon vill ansöka om kontaktförbud ska personen vända sig till polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor.

Polisen är skyldig att erbjuda skydd till den som har behov av det. Läs mer på polisens information om du behöver skydd

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut