Samverkan mot våld
Different languages

Hedersrelaterat våld och förtryck

Att få sina rättigheter fråntagna genom hedersrelaterat våld och förtryck är ett specifikt våld som drabbar både barn och vuxna, unga och gamla, kvinnor och män. Kvinnor brukar vara de som drabbas hårdast. Kärnan i hedersrelaterat våld är total kontroll över framför allt kvinnans sexualitet och att upprätthålla en heteronormativitet. Hedersrelaterat våld har ingenting med etniskt ursprung, tillhörighet eller klass att göra.

Hedersrelaterat våld är ett våld som utövas kollektivt av en hel familj, släkt och ibland också av ett helt samhälle. De allvarligaste hedersbrotten är alltid planerade och genom det kollektiva trycket blir kraven på bestraffning oftast kompromisslösa och långsinta.

Hedersrelaterat våld är inte lika med hedersmord. Det sistnämnda är endast det yttersta medel som hederssystemet tar till för att upprätthålla hedern, få upprättelse eller som det brukar kallas ”tvätta bort skammen”. Hedersmord är bara toppen på ett isberg av ett systematiskt och mycket utbrett våld mot personer i traditionella miljöer.

Hedersförtryck kan innebära

  • att inte få klä sig som man vill – eller tvingas bära vissa plagg mot sin vilja
  • att inte få gå ut
  • att inte få umgås socialt med de man vill
  • att inte få gifta sig med den man vill
  • att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet
  • att alltid vara bevakad och kontrollerad
  • att inte få studera vidare, eller att enbart få studera vidare på samma ort som familjen bor på
  • att styras av de i familjen eller släkten som har mer makt än man själv.

Även om unga killar ofta ges större frihet och rättigheter än tjejer så tvingas de också leva efter hederstänkandet. De måste ibland kontrollera och bestraffa sina systrar, kusiner och mammor även om de inte vill. Killar kan också tvingas att gifta sig mot sin vilja med någon som familjen eller släkten valt ut. De kan också bli utfrysta och utsatta för våld om de inte är heterosexuella.

Det handlar om mänskliga rättigheter​

När man pratar om hedersrelaterat förtryck och våld finns det en risk att bidra till att generalisera och kategorisera människor från vissa delar av världen, att vi tillskriver alla människor med ett specifikt ursprung samma sätt att se på uppfostran, sexualitet och möjligheten att påverka sitt liv.

Dock är det lika problematiskt att inte våga synliggöra det hedersrelaterade våldet. På samma sätt som vi måste våga prata om mäns våld mot kvinnor, även om det kan leda till att många män känner sig oskyldigt utpekade som förövare och många kvinnor stämplade som offer, måste vi våga uppmärksamma det hedersrelaterade våldet.

Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet innebär inte att påstå att det skulle vara av grövre karaktär än mäns våld mot kvinnor eller att dess mekanismer totalt skiljer sig från de mekanismer som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor. I de flesta fall hittar vi förmodligen mer som förenar än som skiljer.

För att kunna möta unga flickor och pojkar på ett konstruktivt sätt när de har utsatts för våld i hederns namn krävs det dock att vi ser deras specifika behov. Det finns ingen anledning att ställa olika typer av våld mot varandra. Låt oss istället ha de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt för vad varje människa borde ha rätt till och skydd ifrån.

Läs mer

Våga göra skillnad är en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut