Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnor med annan etnicitet än svensk

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta för våld på grund av faktorer som diskriminering, språksvårigheter, segregation och brist på sociala nätverk. Dessa faktorer innebär även begränsade möjligheter att söka hjälp och stöd, vilket den våldsutövande partnern kan utnyttja för att ytterligare isolera kvinnan och hindra henne från att ta sig ur relationen.

Vissa kvinnor med utländsk bakgrund är särskilt sårbara till följd av sin rättsliga ställning i Sverige och möter stora hinder för att söka hjälp och stöd vid våldsutsatthet. Brist på socialt nätverk eller bristande språkkunskaper kan begränsa möjligheterna att lämna en våldspräglad relation. 

De begränsade valmöjligheterna leder till att dessa kvinnor hamnar i en särskilt stark beroendeställning till den våldsutövande partnern. Rädsla för utvisning kan också i vissa fall hindra kvinnan från att kontakta myndigheter och den våldsutövande mannen kan utnyttja detta för att kontrollera och isolera kvinnan. Myndigheters okunskap om kvinnornas situation samt brist på tydlig information om vilken instans som har det primära ansvaret för att hjälpa dem försvårar också möjligheten att få hjälp och stöd.

Även kvinnor som saknar uppehållstillstånd befinner sig i en situation som gör dem mer utsatta för våld. På grund av rädsla för utvisning kan de inte ta kontakt med samhällets hjälpinstanser.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut