Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med olika former av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar är till följd av sin funktionsnedsättning särskilt sårbara för att utsättas för våld. Ofta befinner de sig i olika beroendesituationer som försvårar möjligheterna för dem att söka hjälp och stöd eller att ta sig ur en våldspräglad relation.

Gruppen kvinnor med funktionsnedsättningars våldsutsatthet ser olika ut beroende på bland annat vem som utövar våldet och funktionsnedsättningens karaktär. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning utövas till största delen av en man som kvinnorna har en nära relation med – exempelvis en make, sambo, pappa eller annan nära anhörig. Dessutom förekommer det även att de utsätts för våld av personal inom färdtjänst eller vårdare och personal på särskilda boenden.

Ju mer omfattande kvinnans funktionsnedsättning är, desto större blir hennes beroende. Detta ger upphov till en maktobalans mellan kvinnan och den/de personer hon är beroende av, vilket ökar sårbarheten och kan utnyttjas av en potentiell förövare. Arbetslösheten inom denna grupp är också generellt sett högre. Till följd av detta kan ett ekonomiskt beroende av partnern lätt uppstå, vilket kan försätta våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättningar i en svår situation.

Våldet riktas ofta mot själva funktionshindret. Exempelvis kan en rullstolsburen kvinna lämnas på ett sätt som gör att hon inte kan ta sig därifrån på egen hand. Slag och sparkar kan även riktas mot delar av kvinnans kropp som är särskilt smärtkänsliga på grund av reumatism eller dylikt. Våldsutövandet kan även bestå i att förvägra kvinnan medicin eller att på andra sätt underlåta att ge henne vård. Våldet kan leda till att den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen förvärras; i vissa fall är våldet själva orsaken till att en funktionsnedsättning har uppkommit.

En särskilt utsatt grupp som lyfts fram är kvinnor med olika former av psykiska funktionsnedsättningar. Utsattheten för sexuella övergrepp inom denna grupp är enligt forskare stor. Dessa kvinnor har ofta svårare än andra att värja sig mot förövare och har svårt att sätta gränser.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut