Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnor med missbruksproblem

Studier har visat att missbrukande kvinnor är en mycket sårbar grupp i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Det är inte bara kvinnornas partner som kan utsätta dem för våld och kränkningar. Kvinnorna bemöts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp.

Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Att utöver detta utsättas för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld gör att denna grupp kvinnor är i behov av särskilda stödinsatser. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare: partner, behandlingspersonal, väktare, polis eller andra missbrukare.

Antalet kvinnor som polisanmäler våldet är lågt inom denna grupp och vårdkontakt sker oftast bara vid mycket omfattande skador. Kvinnorna uttrycker även en rädsla för att deras missbruk och eventuella kriminella verksamhet ska komma till myndigheternas kännedom om de söker vård eller polisanmäler. De kvinnor som har barn är ofta rädda för att barnen ska tvångsomhändertas, och underlåter därför att söka hjälp. De begränsade möjligheterna gör att beroendet av den våldsutövande partnern ökar och känslan av att det inte finns hjälp att få stärks.

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot missbrukare av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer. Kvinnornas våldsutsatthet tenderar att förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter och det betraktas i huvudsak som en följd av missbruket; detta trots att våldet är en problematik som inte nödvändigtvis försvinner om missbruket upphör. Det är därför viktigt att särskilja missbruk och våldsutsatthet och arbeta med problemen parallellt.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut