Samverkan mot våld
Different languages

Våld mot äldre kvinnor

Äldre kvinnor och män är en grupp i samhället som i många avseenden är mer sårbara för våld och övergrepp än andra grupper. Det kan handla om fysiskt och psykiskt hälsotillstånd eller olika former av omsorgsbehov som gör att äldre har svårare att skydda sig mot våld och övergrepp eller ta sig ur situationer där de utsätts för våld.

Studier visar att äldre kvinnor utsätts för våld och övergrepp i större utsträckning än äldre män. Olika former av sexuellt våld och sexuella övergrepp begås nästan uteslutande mot äldre kvinnor.

I Brottsoffermyndighetens omfångsundersökning Ofrid (2001) uppgav 16 procent av de äldre kvinnorna som deltog i undersökningen att de hade utsatts för någon form av våld efter det att de fyllt 65 år. I studien framgick även att andelen övergrepp ökar med stigande ålder, liksom vid funktionsnedsättning och sjukdom. Av de sexuella övergrepp som rapporterades var sexuella trakasserier den vanligaste formen.

En bidragande faktor till äldre kvinnors utsatthet är att de i större utsträckning är beroende av olika former av samhälleligt stöd för att klara sin vardag eller att de, i olika grad, är ekonomiskt beroende eller behöver vårdas av sin partner. Hög ålder i kombination med sjukdom, funktionsnedsättning och ensamhet ökar den äldre kvinnans beroende vilket i sin tur skapar en större utsatthet.

Beroendet innebär även att ett uppbrott från en våldsam relation försvåras. Undersökningar visar att äldre kvinnor har svårare än andra grupper att tillgodogöra sig lagliga rättigheter eftersom de ofta saknar tillgång till kunskap och informationsteknik. Vidare kan kvinnans trovärdighet påverkas negativt om hon exempelvis är dement. Detta kan också försvåra ett uppbrott samt påverka det stöd och den hjälp en äldre våldsutsatt kvinna får från samhället.

Äldre kvinnors utsätts för likartade former av våld som andra våldsutsatta kvinnor, men våldet kan få andra konsekvenser. Exempelvis kan våldsutövandet mot en äldre kvinna ta sig formen av försummelse; vanvård, felaktig medicinering, otillräcklig föda samt att den äldre ej får hjälp med sin hygien.

Vårdpersonal är ytterligare en grupp som tillkommer som potentiella förövare när det gäller äldre kvinnor. De vanligast förekommande övergreppen mot äldre kvinnor inom vården är kränkningar, hot, nyp, slag, knuffar och sparkar. De äldre som har störst omsorgsbehov och kräver mest vård är också den grupp som löper störst risk att utsättas för våld.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut