Samverkan mot våld
Different languages

Våld mot samkönad partner

Våld i hbt-relationer (homo-, bi-, trans-) är ett problem som uppmärksammats inom forskning och praktisk verksamhet först de senaste tjugo åren. Det finns flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer. Även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade.

Våldsutsatta i samkönade relationer kan ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som dominerar i samhället, och hbt-personer kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Brist på kunskap om våld i samkönade relationer inom exempelvis sjukvård och socialtjänst leder till att våldet ofta betraktas som mindre allvarligt och därmed riskerar att trivialiseras.

I samkönade relationer är fokus för våldsutövandet främst den våldsutsattas identitet som hbt-person, särskilt om hon eller han inte lever öppet med sin sexuella läggning. Hot om att ”avslöja” partnerns läggning är exempel på hur förövaren kan isolera och bryta ner partnern.

Det är svårt att uttala sig om hur vanligt förekommande våld i samkönade relationer är. Undersökningar med fokus på samkönat våld visar likartade resultat som framkommer i studier av kvinnors utsatthet av våld i heterosexuella relationer.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut