Samverkan mot våld
Different languages

Våld mot kvinnor

Våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. Trots att även män utsätts för våld fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Att lyfta fram just kvinnorna är motiverat av syftet att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld. Ett annat skäl är att synliggöra vem som oftast utövar våld och vem som oftast blir utsatt och att framhålla de samälleliga maktstrukturer som ligger till grund för våldet.

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i det privata.

Våld mot kvinnor, i alla dess uttryck, betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden och mäns våld mot kvinnor erkänns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder. Våldets omfattning, globala utbredning och många olika uttryck gör att våldet påverkar alla kvinnor, oavsett om de utsätts direkt eller ej.

I ett globalt perspektiv har kvinnor sämre hälsosituation, lägre lön och är i betydligt mindre utsträckning än män representerade i beslutande positioner. Hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsgifte och könsstympning är ytterligare exempel på våld som diskriminerar kvinnor. Våld i samhället kan utgöras av bland annat våldtäkt och andra sexuella övergrepp, hot och våld på arbetsplatsen och andra offentliga platser samt trafficking och tvångsprostitution. Ett annat är våld som begås mot kvinnor som ett led i krigföring.

Även om våldet sker inom alla samhällsskikt och på alla samhällsnivåer är vissa grupper av kvinnor särskilt utsatta för våld. Till dessa hör bland annat kvinnor tillhörande minoritetsgrupper, barn och ungdomar, kvinnor med funktionsnedsättningar, hbt-personer, kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor som lever under väpnade konflikter.

Våld i nära relationer är ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. En övervägande majoritet av de som utsätts för sexualbrott är kvinnor. De som misstänks och döms för sexualbrott är nästan uteslutande män.

Läs mer om våld mot kvinnor på NCK:s kunskapsbank.


Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut