Samverkan mot våld
Different languages

Nationell samordnare

Det finns en nationell samordnare, Carin Götblad, som har fått i uppdrag driva arbetet mot våld i nära relationer framåt på ett samlat, samordnat och effektivt sätt.

I samordnarens uppdrag ingår att

  • samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Särskilt fokus ska läggas på rättsväsendet.
  • aktivt verka för att förbättra samverkan mellan berörda aktörer och bidra till en ökad samsyn kring hur våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas
  • särskilt överväga hur förebyggande insatser mot våld kan utvecklas och genomföras
  • i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap på området
  • överväga hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan utvecklas och i detta sammanhang särskilt överväga hur kvinnojourers och andra berörda ideella organisationers verksamhet kan förstärkas
  • aktivt verka för att synliggöra olika aspekter och negativa konsekvenser av våld i nära relationer för såväl berörda aktörer som allmänheten
  • vid behov lämna förslag till hur arbetet mot våld i nära relationer kan förbättras och samverkan utvecklas på nationell, regional och lokal nivå.

    Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2014.

Uppdaterad: 2013-04-04 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut