Samverkan mot våld
Different languages

Nätverk barn- och kvinnofrid

Länsstyrelsens länsgrupp för kvinnofrid

Länsstyrelsen ska vara ett regionalt kunskaps- och utvecklingsstöd till kommunerna för att integrera nationell kunskap. Även ideella organisationer ska erbjudas stöd.Länsstyrelsen ska bland annat ansvara för kompetensstöd till kommunerna och för att kunskap och erfarenheter samlas och sprids på lokal nivå samt följa upp hur detta används och tillämpas. De ska även främja kommunövergripande insatser och följa utvecklingen av arbetet på regional nivå.

I länsstyrelsens länsgrupp för kvinnofrid ingår företrädare på ledande nivå för Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen Norrbottens län, Migrationsverket, kriminalvården, polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, socialtjänsten och Norrbottens Kommuner.

Kontakta Lisa Lindström, utvecklingsledare våld i nära relationer: lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se

SKL:s Kvinnofridsnätverk

Nätverket är öppet för centrala kontaktpersoner som arbetar mot mäns våld mot kvinnor inom kommuner, landsting och regioner.

Kvinnofridsnätverket är ett forum som syftar till att erbjuda medlemmarna erfarenhets- och kunskapsutbyte kring hur andra organiserar sitt lokala kvinnofridsarbete. Nätverket syftar också till att främja utbyte av tips och idéer och bidra till kontaktskapande och ökad samordning i kvinnofridsarbetet.

Kontakta Jenny Norén, jenny.noren@skl.se, för att gå med i kvinnofridsnätverket.

Uppdaterad: 2016-09-19 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut