Samverkan mot våld
Different languages

Socialtjänstens stöd och hjälp

De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd samt hjälp med skyddat boende. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer. Hjälpen ska anpassas efter individens behov och det finns tolkhjälp vid behov.

Stöd och råd

Varje kommun har en kvinnofridssamordnare eller barn- och kvinnofridsamordnarePDF inom sin socialtjänst. En socialsekreterare kan ge råd och stöd i personliga frågor. Då det finns misstanke om att någon utsatts för våld är det viktigt att hen får möjlighet till samtal i enrum. En längre tids misshandel kan ge upphov till starka känslor av skuld och skam som behöver bearbetas för att den som utsatts ska kunna återta sin självkänsla och ta kontrollen över sitt liv. Socialtjänsten kan även vara ett stöd vid kontakt med andra myndigheter, exempelvis besök hos hälso- och sjukvården, polis eller åklagare.

Socialtjänsten kan också hjälpa med familjerättslig rådgivning vid vårdnads- och umgängesfrågor gällande barn samt allmän rådgivning om skilsmässa. Familjerådgivningen erbjuder samtalsstöd och bearbetning av samlevnadsproblem vid olika livssituationer.

Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda stöd och behandling till den som utövar våld.

Barn​ och unga

Socialtjänsten har ett ansvar att hjälpa barn som utsatts för eller upplevt våld att bearbeta sina upplevelser och skydda dem från fortsatt våldsutsatthet. Flera kommuner i Norrbotten kan erbjuda krisstöd till barn som bevittnat våld enligt TRAPPAN-modellen. Vissa kommuner kan även erbjuda gruppverksamhet.

Ekonomiskt bistånd

En våldsutsatt person som kommer i kontakt med socialtjänsten, kan i samband med ett uppbrott vara i behov av finansiellt bistånd för att klara sitt och sina eventuella barns uppehälle. Hen kan vara i behov av hjälp för att reda upp sin ekonomiska situation, men även i det akuta skedet behöva hjälp med pengar till mat och andra nödvändiga varor för sig själv och eventuella barn. Ekonomisk hjälp för tandvård om hen har fått tänderna utslagna är ett konkret exempel på hjälpinsats.

Tillfälligt skyddat boende

Har man blivit slagen eller är rädd för att bli det kan man få hjälp med tillfällig skyddat boende genom socialtjänsten eller i vissa fall Kvinnojouren. Det finns en lokal social beredskap om någon behöver hjälp efter kontorstid, via vakthavande befäl hos polisen på 114 14, eller 112 vid pågående våld. Polisen tar i sin tur kontakt med socialtjänsten.

Polisanmälan

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om den våldsutsatta inte samtycker till det. Socialtjänsten kan däremot bistå med information om hur en anmälan går till, vilka möjligheter det finns att få skydd samt ansöka om besöksförbud.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessenkan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våldsbrott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Sekretessen hindrar inte heller att uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller som avses i lagen om förbud mot kvinnlig könsstympning, mot någon som inte har fyllt 18 år, lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Uppdaterad: 2016-06-03 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut
Hjälp i din kommun