Samverkan mot våld
Different languages

Barn har oftast sett och hört

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta (SOU 2001:72). Många barn som upplever våld blir också själva slagna. Studier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs och att skammen flyttas från våldsutövaren till barnet.

Barn reagerar på våld på olika sätt. Det är vanligt att de får magont, sömn- och koncentrationssvårigheter, blir aggressiva och får psykiska problem, ångest, rädslor, fobier och hälsoproblem som eksem eller ätstörningar. De kan få svårt att lita på och vara med andra människor. En del blir utsatta för sådant våld att det syns på kroppen, men ofta har de smärtan inom sig. Studier visar att många av barnen (40-60 procent) är i behov av behandling.

Erfarenheter från behandling av barn visar att barns känsla av vanmakt riskerar att bli än större när deras försvarsstrategier misslyckas. Barnet kan då börja identifiera sig med våldsutövaren och utveckla en strävan efter att bli accepterad och sedd.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut