Samverkan mot våld
Different languages

Posttraumatisk stress, PTSD

Personer som utsatts för våld i nära relationer kan komma att uppleva allvarliga psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter traumatiska upplevelser. PTSD yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet.

Symtomen vid PTSD liknar dem som finns vid en akut stressreaktion. Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av PTSD till följd av våld uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut