Samverkan mot våld
Different languages

Hur vanligt är våldet?

Varje år utsätts tiotusentals personer i Sverige för våld i nära relationer. Främst handlar det om kvinnor som utsätts för våld, hot och trakasserier av en man som de har eller har haft ett partnerförhållande med. Brott av detta slag förekommer också i samkönade relationer. Likaså förekommer det att kvinnor utsätter män för denna typ av brott. Studier visar dock att mäns våld mot kvinnor oftare är upprepat, tenderar att vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för de drabbade kvinnorna och deras eventuella barn.

Den närmare kunskapen om hur många som drabbas av våld i nära relationer är i dag begränsad. Under 2011 anmäldes drygt 12 000 brott där kvinnor misshandlats inomhus av en närstående gärningsperson och ungefär 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Utöver detta anmäldes drygt 3 000 brott där män misshandlats inomhus av en närstående gärningsperson.

Merparten av de brott som sker mellan personer som har eller har haft en nära relation kommer aldrig till myndigheternas kännedom. Därför är anmälningsstatistiken inte användbar för att bedöma utbredningen av denna brottslighet. En grov skattning enligt BRÅ är att enbart 20-25 procent av våldsbrott mot kvinnor polisanmäls. Utifrån de kunskapskällor som finns går det alltså inte att närmare svara på hur utbrett våld i nära relationer är. Brå har därför fått i uppdrag att genomföra en fördjupad nationell kartläggning.

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 besöker 12 000-14 000 kvinnor årligen öppenvården till följd av våld från en partner. 2000 pojkar och män samt 600 flickor och kvinnor vårdas inneliggande på sjukhus på grund av misshandel. Skallskador är en vanlig misshandelsskada bland dem som vårdats på sjukhus.

Barn som upplevt våld​

Den mest omfattande prevalensstudien i Sverige kommer från Kommittén mot barnmisshandel där man beräknar att tio procent av alla barn i Sverige någon gång sett pappa slå mamma. Många barn som upplever våld blir också själva slagna.

Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs och att skammen flyttas från våldsutövaren till offret.

Dödligt våld​

Under perioden 1990-2004 dödades i genomsnitt sjutton kvinnor per år av en man som de vid brottstillfället hade eller hade haft en nära relation till, det vill säga make, sambo, fästman eller pojkvän. I de allra flesta sådana fall har kvinnan tidigare haft kontakt med hälso- och sjukvården, sociala eller rättsvårdande myndigheter på grund av sin utsatthet för våld.

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan, vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation. Omkring 80 procent av det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer sker inomhus.

Varje år dödas i genomsnitt fyra män av en kvinna som de har eller har haft en nära relation med. Ofta är båda parter missbrukare och i fler än hälften av fallen har brottet föregåtts av att kvinnan misshandlats av sin partner.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut