Samverkan mot våld
Different languages

Våld mot äldre kvinnor

Äldre kvinnor är en grupp i samhället som i många avseenden är mer sårbara för våld och övergrepp än andra grupper. Det kan handla om fysiskt och psykiskt hälsotillstånd eller olika former av omsorgsbehov som gör att äldre har svårare att skydda sig mot våld och övergrepp eller ta sig ur situationer där de utsätts för våld.

Äldre kvinnors utsätts för likartade former av våld som andra våldsutsatta kvinnor, men våldet kan få andra konsekvenser. Exempelvis kan våldsutövandet mot en äldre kvinna ta sig formen av försummelse; vanvård, felaktig medicinering, otillräcklig föda samt att den äldre ej får hjälp med sin hygien.

Den vanligaste våldsutövaren mot äldre kvinnor är en manlig familjemedlem och våldet utövas främst i hemmet. Vårdpersonal är ytterligare en grupp som tillkommer som potentiella förövare när det gäller äldre kvinnor. De vanligast förekommande övergreppen mot äldre kvinnor inom vården är kränkningar, hot, nyp, slag, knuffar och sparkar. De äldre som har störst omsorgsbehov och kräver mest vård är också den grupp som löper störst risk att utsättas för våld.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut