Samverkan mot våld
Different languages

Våldets olika uttryck

Våld tar sig i uttryck i olika skepnader och hänsyn behöver tas till alla dess former. Om handlingarna är en del av ett upprepat beteende och de har till syfte att skada den andra så är de att betraktas som våld. Våldet är alltså mer än den fysiska misshandeln, och handlar oftast om maktutövning. Hur denna tar sig uttryck har inom forskning bland annat beskrivits på följande sätt (se menyn till vänster).

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut