Samverkan mot våld
Different languages

Mäns utsatthet för våld
i nära relation

Män utsätts för våld i nära relation. Forskningen visar dock att det rör sig om olika former av våld. Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan ta sig uttryck som verbala angrepp (förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom.

Kvinnor utsätts oftare än män för grovt och upprepat våld. När det gäller lindrigare former av våldsutövning (som att knuffa, kasta saker eller dra någon i håret) drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning.

Män utsätts även för sexuellt våld i nära relationer (framför allt i samkönade relationer), såsom kränkande sexuella handlingar, våldtäktsförsök och våldtäkt.

Offerbegreppet kan ses som en motsats till normativa föreställningar om att män är starka och kapabla att försvara sig. Detta leder till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

Läs mer på VKV:s forskningssammanfattningar om mäns våldsutsatthet i nära relatiioner.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut