Samverkan mot våld
Different languages

IDAP – behandling efter dom

Sedan sommaren 2007 bedriver frivården i Luleå ett behandlingsprogram i öppenvård för män som använder hot eller våld mot sin partner. Deltagare är normalt dömda till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) som ett alternativ till fängelsedom. Det är bara den som är dömd som kan gå IDAP- programmet hos kriminalvården.

Innan frivården föreslår deltagande i IDAP görs en personutredning som innefattar en bedömning av risken för återfall. För att delta i IDAP krävs både att det finns risk att återfalla i våld och att man är motiverad att delta i programmet. Om det finns andra vårdbehov, exempelvis för missbruksproblem, kan annan behandling vara nödvändig före eller samtidigt med deltagande i programmet.

Programmet omfattar 27 gruppmöten, indelade i nio teman. Programmets teman är: icke-våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, ärlighet och ansvarstagande, sexuell respekt, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap samt förhandling och rättvisa. Mötena hålls vid frivården i Luleå en gång i veckan. Efter fullbordat program fortsätter deltagaren med individuella återfallspreventiva samtal.

Parallellt med mannens programdeltagande erbjuds brottsoffret, den kvinna som utsatts för våld, en partnerkontakt. Syftet med den kontakten är främst att höja säkerheten för kvinnan.

Det är möjligt att delta i IDAP-programmet oavsett var i länet man är bosatt, men man måste räkna med att ta ledigt från arbetet för att resa till Luleå. Varje deltagare måste väga detta emot den alternativa påföljd som kan bli aktuell. För den som lever på försörjningsstöd eller motsvarande finns möjlighet till reseersättning.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut