Samverkan mot våld
Different languages

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen arbetar för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och män. Arbetet utgår från de uppdrag länsstyrelsen får från regeringen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, liksom alla andra länsstyrelser, tre uppdrag inom ramen för de fjärde jämställdhetsmålet.

Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen ska också främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld. Stöd till insatser som syftar till att motverka att unga blir gifta mot sin vilja ingår i uppdraget. Länsstyrelsen ska vara ett regionalt kunskaps- och utvecklingsstöd till kommunerna för att integrera nationell kunskap. Även ideella organisationer ska erbjudas stöd.

Socialstyrelsen fördelar medel till kommunerna för prestationsbaserade insatser. Ideella föreningar ska kunna ansöka om medel på egen hand. I uppdraget ingår att länsstyrelsen ska

  • lämna yttranden till Socialstyrelsen om utvecklingsmedlen
  • ansvara för kompetensstöd till kommunerna, bland annat genom att stödja kommunerna att tillämpa Socialstyrelsens allmänna råd, handbok, utbildningsmaterial och annat metodstöd på området
  • främja kommunövergripande insatser
  • följa utvecklingen av arbetet på regional nivå 
  • ansvara för att kunskap och erfarenheter samlas och sprids på lokal nivå samt följa upp hur detta används och tillämpas.  


Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut