Samverkan mot våld
Different languages

Polisens arbete mot våld

Att göra en polisanmälan är ett viktigt steg mot att få våldet att upphöra. Ring 114 14, eller 112 om det är akut.

Misshandel som sker inom familjen faller under allmänt åtal. Det betyder att även om du själv inte kan eller orkar anmäla så kan polismyndigheten själv, en vän eller en släkting också göra en anmälan om misshandel. På polisens informationssida mot brott i nära relation – Kom till oss – finns information om vad som händer vid en polisanmälan.

Utredning

När ett brott kommer till polisens kännedom startar en utredning. Då är det viktigt att samla in all tänkbar bevisning. Det blir förhör med den utsatta, vittnen och till sist med den misstänkte. Skador ska dokumenteras, och om det finns tidigare besök hos läkare, kan polisen med ett medgivande få ta del av dessa journalanteckningar. Även egna fotografier av skador kan bifogas utredningen. Om någon har sett händelsen, skadorna, eller fått det berättat för sig så kan dessa höras. Sparade SMS och datakommunikation kan ha betydelse, dagboksanteckningar likaså.

Frihetsberövande

I vissa fall kan den misstänkte frihetsberövas under kortare eller längre tid. Det är tre faktorer som påverkar längden av frihetsberövandet: Om man kan anta att den misstänkte kommer fortsätta begå brott, försvåra utredningen eller undanhålla sig rättsprocessen.

Den som slår

Den som slår kan få hjälp att bryta sitt beteende. Inom kriminalvården finns behandlingsprogram som forskning visat vara framgångsrikt. Det finns också andra hjälp- och stödinsatser för den som utövar våldet.

Åklagarna

Ärenden beträffande brott i nära relation leds alltid av en åklagare. Det är denne som beslutar om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal. Om du vill veta mer om hur en rättegång går till finns Rättegångsskolan som riktar sig till dig som utsatts för brott och blivit kallad till rättegång.

Målsägandebiträde

I vissa fall är man berättigad att få en jurist som, utan kostnad för dig, hjälper dig genom rättsprocessen med bland annat skadeståndsfrågan. Detta kallas för målsägandebiträde. Om du vill veta mer om detta, gå in på Brottsoffermyndigheten.

Kontaktförbud

Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och kontakta dig. Du kan ansöka om kontaktförbud i gemensam bostad om det finns en risk att den du bor tillsammans med kommer att begå brott mot dig, till exempel hot eller misshandel. Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till polis- eller åklagarmyndigheten. De kan också svara på frågor.

Övergrepp i rättssak

Det är enligt lag förbjudet att själv, eller genom ombud, på något sätt försöka förmå den som har anmält att ta tillbaka sin anmälan, genom våld, hot eller andra påtryckningar. Det gäller även om det inte föreligger ett kontaktförbud. Kontakta polisen om detta händer.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut