Samverkan mot våld
Different languages

Socialtjänstens stöd och hjälp

De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd och hjälp med skyddat boende. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer. Hjälpen ska anpassas efter dina särskilda behov och du får tolkhjälp vid behov. Gå in via "Hjälp i din kommun" för information om det stöd och den hjälp som finns i din kommun.

Stöd och råd

En socialsekreterare kan ge råd och stöd i personliga frågor. Då det finns misstanke om att någon utsatts för våld är det viktigt att hen får möjlighet till samtal i enrum. En längre tids misshandel kan ge upphov till starka känslor av skuld och skam som behöver bearbetas för att kunna återta sin självkänsla och kontrollen över sitt liv. Du kan också få hjälp med någon som följer med dig vid andra myndighetskontakter, exempelvis vid besök hos hälso- och sjukvården, polis eller åklagare.

Du kan också få hjälp med familjerättslig rådgivning vid vårdnads- och umgängesfrågor gällande barn samt allmän rådgivning om skilsmässa. Familjerådgivningen erbjuder samtalsstöd och bearbetning av samlevnadsproblem vid olika livssituationer.

Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda stöd och behandling till den som utövar våld.

Barn​ och unga

Det finns olika metoder för att hjälpa barn som bevittnat våld att bearbeta sina upplevelser. Flera kommuner i Norrbotten kan erbjuda krisstöd till barn som bevittnat våld, enligt TRAPPAN-modellen. Vissa kommuner kan även erbjuda gruppverksamhet.

Ekonomiskt bistånd

En våldsutsatt person som kommer i kontakt med socialtjänsten kan i samband med ett uppbrott vara i behov av finansiellt bistånd för att klara sitt och sina eventuella barns uppehälle. Hon kan vara i behov av hjälp för att reda upp sin ekonomiska situation, men även i det akuta skedet behöva hjälp med pengar till mat och andra nödvändiga varor för sig själv och eventuella barn. Ekonomisk hjälp för tandvård om kvinnan har fått tänderna utslagna är ett konkret exempel på hjälpinsats.

Tillfälligt skyddat boende

Har du blivit slagen eller är rädd för att bli det kan du få hjälp med tillfällig skyddat boende genom socialtjänsten eller i vissa fall Kvinnojouren. Det finns en lokal social beredskap om du behöver hjälp efter kontorstid. Ring i så fall vakthavande befäl hos polisen på 114 14, eller 112 vid pågående våld, så tar de kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Polisanmälan

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om den våldsutsatta inte samtycker till det. De kan däremot bistå med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd och ansöka om besöksförbud.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våldsbrott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Sekretessen hindrar inte heller att uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller som avses i lagen om förbud mot kvinnlig könsstympning, mot någon som inte har fyllt 18 år, lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Uppdaterad: 2016-06-03 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut
Hjälp i din kommun